گرتوپ چت

فروشگاه اینترنتی5040
طرح ختم دسته جمعی  قرآن در گرتوپ
oliver(جز 1) علی تهران 61(جزء2) سونیا(جزء 3) دریا(جزء 4) الهه(جزء 5) شنل قرمزی(جزء 6) دانیال(جزء 7) انیس68(جزء 8) ماهگان(جزء 9) تی تی جون(جزء 10)
هلیا(جزء 11) صدف(جزء 12) اسم شما(جزء 13) زهراا(جزء 14) ژالان(جزء 15) اسم شما(جزء 16) نسرین(جزء 17) **abdolla**(جزء 18) nahid00(جزء 19) tanha(جزء 20)
زیبا(جزء 21) mona(جزء 22) اسم شما(جزء 23) اسم شما(جزء 24) اسم شما(جزء 25) اسم شما(جزء 26) اسم شما(جزء 27) اسم شما(جزء 28) عاطفه74(جزء 29) best(جزء 30)

ورود به قرآن آنلاین(همراه باپخش آنلاین)      ختم دوم قرآن کریم               ورود به صفحه ویژه ختم قرآن(ثبت اسم برای ختم)


abedi از مازندران۵ دقیقه قبل

 abedi  

رييس شركت به منشي گفت كارهات و بکن ميخواييم 1 هفته بريم مسافرت

منشي زنگ زد به شوهرش گفت : 1 هفته بايد برم ماموريت كاري

شوهرش زنگ زد به دوست دخترش گفت خودت و آماده كن 1 هفته بايد بيايي پيشم خونمون

دوست دخترش زنگ زد به شاگردش چون معلم خصوصي بود گفت 1 هفته مرخصي

شاگرد زنگ زد به پدر بزرگش گفت اين هفته من كلاس ندارم بريم بيرون بگرديم و هوا خوري

پدربزرگ : زنگ زد قرارش با منشي شركتش واسه مسافرت كنسل كرد
صدف صدف ٢ دقیقه قبل

من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد ما دوباره سبز می شویم
abedi از مازندران٢١ ساعت قبل

 abedi  

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺁﻧﺮﺍ

ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ

ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ

ﺧﺮﯾﺪ. ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ

ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ

ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎ

ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ

ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﻢ . ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺍﺯ

ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ... ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ

ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

abedi abedi ١٧ دقیقه قبل

اره زیبا ژالان مرسی یاسین مرسی

زیبا زیبا ٣ ساعت قبل

بقال خوب حالش گرفته شدا

یاسین32 یاسین32 ۴ ساعت قبل

ایول

ژالان ژالان ۵ ساعت قبل

خوب بود

abedi abedi ۶ ساعت قبل

مرسی بچه ها

الهه الهه ١٠ ساعت قبل

عالی

من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد ما دوباره سبز می شویم
abedi از مازندران ٢٩ تير ٩٣

 abedi  

ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮﺩﯾﮕﻪ

ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ : ﺗﻮﻗﻠﺒــﺖ .....

ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ ......

ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩﺗﺼﺎﺩﻑﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺕ .....

ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ

ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸﺕ .....

ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖﻣـﺎﺩﺭﻧﻤﯿﺸــﻪ .....

ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢﻣﯿﺸﻪ .....

ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ

ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ ......

ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ "

ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ .....

ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪﮔﺮﻓﺖ ......

ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ

ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ .....

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ...

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪﻋﺸﻘﺶ

ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .....

ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ﻣﺜﻞﺣﺎﻝ ﺍﻻﻥ ﺧــﻮﺩﻡ

ﻏﻤﮕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯿﻨﻢ ...
abedi abedi ١٨ دقیقه قبل

آمین زیبا جان تنها یاسین

زیبا زیبا ٣ ساعت قبل

خدا حال دل همه رو خوب کن،الهی آمین

یاسین32 یاسین32 ۴ ساعت قبل

غمگینم

tanha tanha ۴ ساعت قبل

اوخی

abedi abedi ۶ ساعت قبل

غزل بخاطر نامردی دنیا غمگینم الهه

الهه الهه ١٠ ساعت قبل

اخیییییییی

من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد ما دوباره سبز می شویم

 مرزبان    

هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…
صدف صدف ٣۵ دقیقه قبل

الهه الهه ١٠ ساعت قبل

best best دیروز

غزل71 غزل71 دیروز

ۀّّّّۀّّّۀّّّبامن نپر،لب پر میشی .... لب تر کنم،پرپر میشی ۀََُُُُُُِِِِّّّۀُُُِِِِّّّۀُُُُِِّّّ

 مرزبان    
رســـم روزگـــارهاو که ميرود ، براي هميشه هم مي رود .و آنقدر تنها مي شوي که حتي نام روزها را فراموش ميکني و گذشت زمان را احساس نمي كني ، از صداي تيك تيك ساعت بيزار مي شوي و با آنكه تنگ دل تو شكست اما ماهيش آزاد نشد.

راستی تو كه او را خيلي دوست داري: اگه هنوز باد شمعهایت را خاموش نکرده، اگه هنوز شمع بالهايت را نسوزانده ، اگه هنوز می توانی به او هديه اي ، شاخه گلي بدهي و پس قدر لحظه لحظه ي اين روزها را بدان . او را در آغوش بگير و تا فرصت داري به او بگو :دوستت دارم.....
صدف صدف ٣۶ دقیقه قبل

ۀّّّّۀّّّۀّّّبامن نپر،لب پر میشی .... لب تر کنم،پرپر میشی ۀََُُُُُُِِِِّّّۀُُُِِِِّّّۀُُُُِِّّّ

 مرزبان    


دلتون بسوزه گرتوپیاصدف صدف ٣٨ دقیقه قبل

ژالان ژالان ٧ ساعت قبل

متاسفانه هیش وقت تشنم نمی شه

ۀّّّّۀّّّۀّّّبامن نپر،لب پر میشی .... لب تر کنم،پرپر میشی ۀََُُُُُُِِِِّّّۀُُُِِِِّّّۀُُُُِِّّّ

 مرزبان    

ثـــانـــیـــه هاثانیه ها، روزها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند…
صدف صدف ٣٩ دقیقه قبل

عالیییییییی

یاسین32 یاسین32 ۴ ساعت قبل

tanha tanha ۴ ساعت قبل

ژالان ژالان ٨ ساعت قبل

عالی بود.

زیبا زیبا ٨ ساعت قبل

ۀّّّّۀّّّۀّّّبامن نپر،لب پر میشی .... لب تر کنم،پرپر میشی ۀََُُُُُُِِِِّّّۀُُُِِِِّّّۀُُُُِِّّّ

 مرزبان    


روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار

اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . .
کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .


صدف صدف ٣٩ دقیقه قبل

چه تصویری

زیبا زیبا ٣ ساعت قبل

عاشق تصاویر اینجوریم

یاسین32 یاسین32 ٣ ساعت قبل

ۀّّّّۀّّّۀّّّبامن نپر،لب پر میشی .... لب تر کنم،پرپر میشی ۀََُُُُُُِِِِّّّۀُُُِِِِّّّۀُُُُِِّّّ
صدف از خوزستان١١ ساعت قبل

 صدف   

شما پست هم نزاری عزیزیطرح شرمنده سازی افراد تماشاچی
صدف صدف ۴١ دقیقه قبل

همتون

یاسین32 یاسین32 ۴ ساعت قبل

tanha tanha ۴ ساعت قبل

abedi abedi ۶ ساعت قبل

زیبا زیبا ٨ ساعت قبل

الهه الهه ١٠ ساعت قبل

یعنی شرمنده شدم هااااا ..به معنای واقعیش

آدمها فراموش نمیکنند ....فقط دیگر ساکت میشوند

 maryam be  

Ye jomle hast ke mitone donyaro avaz kone:hichi nago bia baghalam
tanha tanha ۵۶ دقیقه قبل

maryam be maryam be ١ ساعت قبل

aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiik

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم … ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

٣٧ نفر آنلاین

۵ عضو - مشاهده اعضای آنلاین

88,708 نفر تاکنون عضو سایت شده اند

1,906 نفر عضو فعال
123 نفر عضو ویژه
145 نفر داوطلب مدیریت در سایت
450,000
2,029,000 ریال خرید از فروشگاه سایت

حامیان مالی گرتوپ

خرید امتیاز برای داوطلب مدیریت گرتوپ و امکانات ویژه

امتیاز ویژه در گرتوپ فقط50هزار وماهیانه می باشد

هر 50 هـزار امتیازفقط 2900 تومان

با خرید امتیاز علاوه برافزایش امتیازودریافت امکانات ویژه

اسم شما در لیست حامیان مالی گرتوپ درج خواهد شد.

خرید آنلایناطلاعیه مدیر گرتوپ

شرایط مدیریت به روزرسانی جدید


آموزش گذاشتن تصویر متحرک


لطفا از آپلود عکس های غیر اخلاقی وخلاف عرف وتصاویری که نشانی سایت های دیگر را دارند خودداری کنید.
تبلیغ و دادن هر گونه نشانی سایت و وبلاگ و شماره تلفن و ایمیل ممنوع می باشد.

تازه ترین ارسال های انجمن
برترین اعضای سایت (به جز مدیران)
tanha
328,504 امتیاز
خانم

تهران
علیرضا
217,495 امتیاز
آقا

قزوین
best
202,637 امتیاز
آقا

هرمزگان
mona
197,387 امتیاز
خانم

خوزستان
زهراا
179,579 امتیاز
خانم

گلستان
شایلی
164,309 امتیاز
خانم

تهران
ریحانه1
129,105 امتیاز
خانم

تهران
saharjooni
66,113 امتیاز
خانم

گیلان
پرطرفدارترین صفحات
صفحات ایجاد شده توسط اعضا
من یک دخترم

من یک دخترم!!! خالقم به نامم سوره ای نازل ک

توسط: saharjooni
زنـدگی

خوش اومدین به صفحه زندگی.ممنون تو این صفحه میخو

توسط: الی
ختم قرآن  ویژه ماه مبارک رمضان

اسامی افراد برای طرح ختم قران درماه مبارک رمضان(خت

توسط: darya
دل نوشته های دلنشین

سلام. خیلی وقت پیش در فکر این بودم که صفحه به این

توسط: علی تهران 61
ورود پسرا اكیدا منوع

ورود پسرا اكیدا ممنوع لطفا كسایی كه جنبه ندارن

توسط: فرشته
ترانه های من

به چشم خسته من بازم نگاه کن بگو که دوسم داری چشما

توسط: علیرضا
خندیدن آزاد(ضد 2ختر)

سلام این پیج مخصوص پسرایی که دوست دارن دخترارو اذ

توسط: massary
دورهمی

سلام

توسط: تی تی جون
اعضای فعال
اعضای ارشد گرتوپ

صدف - خوزستان

صدف

مرزبان - سیستان و بلوچستان

مرزبان

سونیا - تهران

سونیا

صاحب امتیاز سایت
مدیر کل سایت
مدیران سایت (ناظـر)
مدیران چت روم
تشکر و قدردانی وبمستر گرتوپ
sadafii

سپاس از شما بخاطر همکاری در تغییرات ظاهری و امکانات سایت

ایلسیت میرا

سپاس بخاطر طرح سوالات و همکاری وزحمات فراوان در اجرای مسابقه آنلاین

محسن

سپاس بخاطر مدیریت و اجرای مسابقات آنلاین (+100هزار امتیاز هدیه)

صدف

سپاس بخاطر مدیریت و اجرای مسابقات آنلاین (+100هزار امتیاز هدیه)

امیرطاها

سپاس بخاطر مدیریت و اجرای مسابقات آنلاین(100هزارامتیاز)

دخترافغان

سپاس از شما بخاطر ایجاد صفحات مفید

sadafii

سپاس از شما بخاطر ایجاد صفحات مفد آموزشی در سایت

امیرطاها

سپاس بخاطر صفحه مفید آخر الزمان +10هزار امتیاز هدیه